A !1 Al \*IJ. A Kvjp BESLISSING. ngweg en i ilaatse,- it de lei :en deelt 10.303 medi 1 der ge kunnen ve: roor den ;endom moe het z.i, advies t itwerp-uit en verbre vei inkooc van van de aa .n zijn ai ns tegeraoi issanten, .e plannen rs uit tol, afdeelirfl ■.Besloten wordt adressanten te berichten dat de weg van gemeentewege zal worden -geegaliseerd doch dat de gevraagde ver lichting niet- kan worden aangebracht zoo lang de weg niet over zijne volle lengte en breedte het eigendom is van de gemeende ■Voor het egaliseeren van den weg opdrac^^ te geven aan den dienst Opahbare werken. Het College besluit de vergadering bij te woneh. Aangezien de Inspecteur der Drankwet de e wijzigii tzaai deJbfenoodigde ontheffing bij beschikking dd. enzaalJanuari 1932 heeft verleend wordt het ver zoek ingewilligd. .n N.v.Woul de niet- em zcuderi •acht van techn.amlsl maken van situatie' en aanvan rond van .j pheffing kaarten hij hier n verlee e verzoeklj e noodige Besloten wordt adressant te berichten dat de voorwaarden aan den grondafstand verbon den zullen worden nageleefd. Aan den Dienst Openbare Werken tot uitvole- rkng der werken opdracht te geven met ver sjtrekking van een crediet groot f 67,85» Jlan den Techn.Ambt. mede te deelen, dat aet vervaardigen der kaarten noodig is en dat waar de teekenaars aanwezig zijn het zollege het niet noodig oordeelt eer. af zonderlijk crediet beschikbaar te stellen e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd geboekt onder de nos. 1/4621/486, 1/487, 1/489, 1/493. ït 27 V~~ L1 P2 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. •p Q ff Q Q Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 96