a S a "o k5Y BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ie afd. ter secre tarie jW.G.Middelman te Soest 11-2-32 KORTE INHOUD. biedt ter vaststelling aan de ontwerp-hini derwetbeschikking, ten behoeve van C.van ■De on1 Op he t ling vs f 5.- 1 Zij 11, te Soesterberg voor het definitief oprichten eener kuiperij op/in het perceel Verl.Postweg 81-83, kadastraal bekend ge-J meente Soest, in sectie E. no.2005, en leg een schrijven van belanghebbende, waarbij !deze vrijstelling verzoekt van betaling val ïeen bedrag ad f 5»- verschuldigd voor eene 1 hinderwetbeschikking. 8-1-' 32 vraagt toestemming tot het aanbrengen van-jlfDe toe een lichtreclame aan het perceel Torenstra! 3b en aan het perceel Torenstraat lb. De TechnisCh Ambtenaar van Openbare Werkei en de Inspecteur van Politie hebben geen h izwaren tegen het aanbrengen van bedoelde lichtreclame's. lijke v ld") 1kH ÏUV. Arnh.'faterl. My. Utrecht S.Zethoven,Molen- straat 0.Z.4,Soestj l2-2-'32 deelt mede zich niet te kunnen vereenigeiaAan d iaet de adviezen van den Brandraad en de VriL te dee Brandweervereeniginginzake bescherming d( laandri brandkranen tegen vorst. ff tegen 27-l-'32 V.V.Soesterberg's jBloei, Sfberg ld H.Kleijn,Middel- wijkstr.30, Soest verzoekt toestemming tot het mogen aanbrei gen van een bord aan een steunpaal van het bovengrondsche net der P.U.E.M. staande vo haar perceel .Molenstr. 41 De techn .ambtenaa belast met de leiding van O.Y. adviseert ie gevraagde toestemming voor het bevestig van het bord, 00 de wijze als door verzoeki ster bedoeld, NIET te verleenen. 12-2-*32 deelt mede in correspondentie te zijn ge- jreden met het Reclamebureau te Ylaardingen, et als resultaat, dat dit bureau er geene ezwaren tegen heeft om voor Soest en Soes terberg een afzonderlijke Gids uit te geveiJ en bericht voorts, dat alleen de bevestiging van het Gemeentebestuur nog noodzakelijk is pm tot uitgave over te gaan. zendt bewijsstukken tot staving van zijn verzoek om teruggave van f 33*~ verkapte straatbelasting, betaald in de kosten wegef aanleg van een hoofdbuis der waterleiding in de Middelwijkstraat. Beslo Imede t leen st (bij he te wil [Direct algerae nevens brenge: Ialgemei Imet hei Aan h< [van hei indien [derlij] [stoor Sc laoowel |ven. Beslot Ite biec |lege dc ie afd <y 3 C 03 O. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 97