1 jrizp i- O ffH&. -3^5' BESLISSING. itvrerp-hin.., m C.van ?finitief j ït perceel skend ge- J >5, en leg' waarbij I staling va. 1 voor eene •engen van Torenstras, lb. are WerKesJ en geen hl edoelde ereenigen en de Vrij herming de 1 en aanbretj 1 van het taande voi n .ambt e naa| viseert bevestigt r verzoekt] De ontwerpbeschikking wordt goedgekeurd. Op het verzoek van adressant om vrijstel ling van de verplichting tot betaling van f 5.- leges wordt afwijzend beschikt. De toestemming wordt onder de gebruike lijke voorwaarden verleend. I Aan de vereeniging Vrijw. Brandweer med Ite deelen dat de Waterleiding My blijft [aandringen op bescherming der brandkrane Itegen vorst door middel van btroobanden. n zijn ge- lardingen er geene en Soes te geven )evestiginil tkelijk isJ ran aijn i&kapte sten weg er,te! -leiding Besloteh wordt aan de Dir. der P.U.E.Mj. mede te deelen dat een verzoek ora aan een steunpaal lichtreclame te bevestigen bij het College is ingekomen, met verzoeli te willen mededeelen welk standpunt de Directie bi.j het toestaan daarvan in het algemeen voornemens is in te nemen. Daar nevens ware er op te wijzen, dat het aan brengen van reclame op lichtpalen in het algemeen niet wensehelijk wordt gevonden met het oog op de ontsiering der omgeving. Aan het reclamebureau mede te deelen dat [van het aanbod gebruik zal worden gemaakt |indien zin dat voor Soesterberg een afzon derlijke gids wordt uitgegeven en dat door Soest een gids wordt gemaakt waarin aoowel Soest als Soesterberg wordt beschre ven. Besloten wordt de stukken den raad aan te bieden onder mededeeling, dat het col 'lege de voordracht dd. 8 september 1931 Ile afd.no.I260 handhaaft. 1^ /K" lis" 3, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 98