BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Hoofdinsp". v. d. Arbeidsinspectie te Utrecht Hed. H.K.Bond van overh.pers. "St. Paulus en ïTed,Ghr bond van pers.in oublieken dienst 30-12-'31 Techn.Ambtbouw en woningtoezicht Voorzitter van Holten 6-1-'32 adresseert inzake de buiten werking steli ling van art. 41 van het werklieden-regle ment met ingang van 1 Januari 1932 en wijs 00 de verplichting tot vaststelling van eelji reglement voor georganiseer! overleg. 14-12-'31 3i-i2-'3i deelt mede, dat G.J.Bosboom, te Soest ont heffing behoeft van het bepaalde bij arti kel 8 der bouwverordening, in verband met diens voornemen tot den bouw van een dubbel woonhuis aan de Talmalaan, kad. bekend ge meente Soest, in sectie H.no.4760 ged. Geaö viseerd wordt de noodige ontheffing onder voorwaarde van storting van een bedrag ad f 272,24 in het "Wegenfonds voor aanlegkoste en onderhoud dier laan, te verleenen. deelt mede, dat het hem ter kennisneming toegezonden ont' erp-hinderwetvergunning t/b van R.Bokma, betreffende de oprichting eener slagerij met rookerij en het plaatsen van een gehaktmachinegedreven door een electromotor van 2 ?.K. op/in het perceel Beukenlaan 20a, kad,bekend alhier in sectie G.3432, gen wijziging behoeft om de nale ving van de eischen, gesteld krachtens de "Veiligheidswet niet nnmogelijk te maken. herinnert dat bij de rondvraag in de raads vergadering van 23 Jee. j.1. door den heer Bleeker een motie voorgesteld is om adhaesi te betuigen aan aen adres van de vereenigin van Hederlanfische Gemeenten inzake aantas ting van de gemeentelijke autonomie in ver band met het wetsontwerp tot tijdelijke kor ting op de Rijksuitkeering. De Voorzitter heeft toegezegd deze motie als ount van behandeling toe te voegen aan de agenda voor de e.v. raadsvergadering. De op deze aangelegenheid betrekking heb bende stukken zijn hierbijgevoegd. vraagt noodige zekerheid omtrent grens- rechtmaking van het door hem gehuurde per ceel en vraagt de juiste afmetingen van het door hem gekochte en het door hem gehuurde perceel Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 9