(JU. Besloten wordt de rekening den Raad ter kennisneming 1/ aan te bieden. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;retari( schrij- r als irie, ïkoop Loen De vergadering kan zich niet vereenigen met het onge vraagd advies en handhaaft haar besluit tot aanstelling van den volontair Bult als schrijver op arbeidscon- y. tract,aangezien dit besluit in overeenstemming is met de uitspraak van den Raad. ,de heei bespre- ie kwes- riek. een .del te der St. irticu- !n en dat ider, op irdedigd' t te De Directeur der N.V. de heer de Vries komt in de ver- \P gadering en deelt mede, dat de loozing van het afval water zooals R.I.Z.A dat in zijn rapport voorstelt veel kosten meebrengt. Bovendien is de hoeveelheid afvalwa ter sedert het samenstellen van het rapport 60 a 70 minder, tengevolge van vermindering van den omzet in de fabriek door de regeeringsmaatregelen. De algemeene omzet van de margarinefabrieken in Nederland is 40 teruggeloopen,hetgeen ook het geval is bij zijn fabriek Daarom is het niet doenlijk de verbeteringen door R.I. Z.A.voorgesteld en kostende 4000,= uit te voeren. Spreker overweegt de fabriek te sluiten.Alleen dat 5 gezinnen werkloos worden weerhouden hem tot het nemen van een besluit tot sluiting der fabriek. Intusschen zegt Spreker heeft de N.V. 800,= uitgegeven voor verbetering der rioleering in en buiten de fabriek.De opzichter dèr gemeente heeft de toestand beter gevon den .Spreker verzoekt rekening te willen houden met den toestand der fabriek in deze bijzondere tijden. De Voorzitter verzoekt den heer de Vries het uitgevoer de rioleeringsplan bij het college in te zenden ten einde dit plan nog eens aan een onderzoek in verband met de tegenwoordige omstandigheden ,als minder afval water,onder het oog te zien. Notificatie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 102