BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen welken dde van rie nuari De wedde van Mej.Koops te verantwoorden op hoofdstuk 4/j r.J?J~ II der rekening 1953- 7^' de uit- ijke tuin- te her in verband met het door de Werkverschaffingscommissie J dd. 15 dezer uitgebrachte advies wordt besloten den raad voor te stellen de loonvorm van de land-en tuinbouw- arbeiders niet hooger te stellen dan 17,= per week. rekking Bij het samenstellen van de nieuwe bouwverordening uwe rekening te houden met de gegevens voorkomende in de ■op aan circulaire. ter Aan den secretaris wordt opgedragen spoedig een model verordening aan te vragen. lanschaf Besloten wordt de firma te berichten dat zij geheel torenuvt vrijblijvend een offerte kan inzenden. v- iekt een Intusschen zal moeten worden nagegaan of het oude uur een dei werk niet goed werkt en er in de buurt klachten zijn over het niet juist aanwijzen van den tijd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 104