Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 206 Techn.AmbtBout en T7oni.ngtoezicht 20/ 208 209 estuur R.K.Bouw- vereeniging ST.Jo- seoh te Soest 13-2-33 N. van Dijk, Soest Best.der afd. iutrecht der Ver. Ivan Wed.Gemeenten 17-2-*33 20-2-33 biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. legt over de door B. en 7. gevraagde ra> ming van kasten administratie- en alge- meente kosten voor 1 verzoekt vo'ór 1 April a.s. maatregelen te treffen tegen de verontreiniging van een sloot langs den Uoorderweg. doet toekomen eene uitnoodiging tot bij-I woning eener vergadering op Donderdag 2 Maart a.s. des n.m. 3 uur in hotel "Het Kasteel van Antwerpen" Oude Gracht, Utrecht, waarin de heer J.TA de Casseres, hoofd v.d. Techn.Dienst "De Meijertj" tel Eindhoven een voordracht met lichtbeel den zal houden over "Het Streekplan in de practijk". Beslote bericht dat gee raming in 1933 schreve Reeds b dat de met het Beslote Aan de Burgeme den Tec Voorts Busch j uitnood 210 {Techn.Ambt. Gasbe- 20-2-'33 drijf te Soest verzoekt machtiging mt het mogen doen tot stand brengen van eene uitbreiding vari het hool'abuizennet in den Eigendom- weg en het Driftje, onder overlegging der desbetreffende kostenberekening. egen de Gascomn 211 Ged.Staten,Utrecht 30-ll-'33 vragen t.z.t. advies omtrent een schrij ven van J.A.Smedes te Soest inzake het ontwerp-uitbreidingsplan. beslote ben inb tracht uitte w college adre s sa hij zie telijke ben, to neergel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 107