5 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verzoe- van de relet oo het schrijven van Ged.Staten dd. 21 Bebr.1933, Ml. afd/nos. 482/376, 43l, 377, 486/379, 485/378, 484/375, I saarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der jouwvergunningwordt besloten de aanvragen nos. 1/658, [1/659, 1/661, I/662 en I/663 in te willigen. agde ra- n alge- Besloten wordt het Bestuur der Voningbouwvereeniging te berichten, dat ingaande 1 Januari 1933 wordt vastgesteld f dat geen hoogere bedragen wordfen uitgekeerd dan in de J* raming zijn vermeld en voorts dat het ondernoudsfonds in 1933 en volgende jaren niet hooger wordt tegoedge schreven dan f 35.- per woning per jaar. Reeds bij voorbaat zal het Bestuur er op eewezen worden dat de balans 1933 niet wordt goedgekeurd wanneer niet met het bovenstaande is reKening gehouden. egelen Besloten wordt het schrijven bij het dossier te voegen. ing van |7 tot bij- .erdag 2 el "Het :ht lasseres, iertj" te :htbeel- >lan in Aan de uitnoodiging zal gevolg gegeven worden door den Burgemeester, Wethouder van Duren en den Secretaris en den Techn.Aiabt. Bouw- en Woningtoezicht. Voorts de heeren Raadsleden Gasille, vab Klooster en Busch in kennis te stellenvan de vergadering met de uitnoodiging het college te willen vergezellen. V culd in doen •eiding Lgendom- igging ling. egen de uitbreidingen bestaat geen bezwaar mits ook de Gascommissie zich daamede vereenigt. 7 !K/\Lx lïli. 1 schrij- Jtke het besloten wordt de Ged.Staten mede te deelen, dat van den inhoud van het adres is kennisgenomen en dat ge tracht wordt zooveel mogelijK aan de bezwaren en de ge-j' uitte wenschen van adressant tegemoet te komen, Het college van Ged. staten voorts in overweging te geven adressant als antwoord op zijn adres te berichten, dat "ij zich op grond van de te dien aanzien bestaande wet-, tej-ijke bepalingen tot den gemeenteraad had moeten wen den, toen het ontwerp uitbreidingsplan ter inzage was neergelegd. 7 x- 1*-' U\^k l Pb -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 108