ei'fen vat f 185.. wacht- Perd. .lenK.Peli t "bepaal iwverorde 5nonen jrrein ge kadas- jn advi- verleena 1,50 M. ;n rechte Besloten wordt den Raad mede te deelen dat het college feeen vrijheid kan vinden voor te stellen het verzoen. in te willigen en wel op grond van het feit dat de ver eeniging heeft kennis gedragen van het bedrag dat voor stichting van het wachthuisje noodig was in wel^jrbedrag de helft zou worden bijgedragen. Het college heeft geen bezwaar tegen betaling van het alsnog schuldige bedrag in twee jaren t.w. in 1933 f 88,55 en in 1934 f 80.-. De ontheffing wordt conform het advies vah "Bouw- eh Woningtoezicht verleend. IP aj. V een be- Besloten wordt te berichten dat het vollege bereid 1 n 21 6en Raad wederom voor te stellen de noodige gelden toe en mzai! ie staan voor schoolbouw, doch het bestuur zal in over weging worden gegeven den bouw openbaar aan te besteden. De voorKeur zou echter verdienen indien een nieuw een voudig bouwplan werd ingediend en aanbesteed. cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 110