Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 215 lechn.AmbtO.W. 24-2-'33 216 Idem 217 218 219 24-2-'33 Idem deelt mede dat aan den aannemer van be- stek no. 5» dienstjaar 1932 (het bouwen van een onderwijzerswoning te Soester- i berg) de 5e termijn van de aannemings som kan worden uitbetaald, zijnde een bedrag van f 554,30. deelt mede dat de gemeente krachtens del overeenkomst, aangegaan met wijlen Mej.l B.Altena, een hoeveelheid grof grind heeft ontvangen van 2 1,r3 Fa ar zijne mei ning zijn er geen bezwaren om een over eenkomst aan te gaan met den tegenwoor-l digen bewoner van het perceel Zoom no.ll indien aan de overeenkomst de door hem voorgestelde bepaling wordt toegevoegd. 19-12-'32 zendt in eenige afstandsverklaringen bel 'ingek. 24-2-treff ende de verbreeding van den Fi euvel '33 en 8e Beukenlaan. 3e Afdeeling 24-2-'33 Vereeniging "Soest 23-2-'33 Vooruit" 220 Techn.Ambt. O.W. 24-2-'33 221 MrC.de Wilde Utrecht te 24-2-33 a. b. biedt aan het 3® suppl.kohier Straatbe lasting over 1932. In overleg met den Gemeente-Ontvanger wordt voorgesteld den termijn van invor dering te bepalen op 15' Mei 1933 voor het geheele bedrag. verzoekt bij de Fed.Spoorwegen adhaesie te betuigen op het adres inzake het aan brengen van verbetering in de spoorweg verbinding tusschen Soestduinen en Amersfoort en het plaatsen van een wachthuisje op het tweede perron van het emplacement Soestduinen. deelt mede A.v.Asch en A.J.Kramer werk zaam bij de Gemeentelijke Werkverschaf-I fing voor 3 dagen te hebben geschorst wegens vechten op het werk. Politioneel onderzoek zal volgen. verneemt gaarne welk bedrag beschikbaar gesteld zal worden voor het afstaan een aandeel in de geldleening van den straatweg Soest-Soesterberg. Wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 113