'7: BESLISSING Afdeel en Aanmerkingen van be- betaling der 5e termijn groot f 554»S0 wordt beslo- it bouten ten. toester- f lenings- J ide een drtens de len Mej. grind zijne mei sen over- sgenwoor-1 toom no.lj loor hem ;gevoegd. g Besloten wordt: a. tot intrekking der overeenkomst dd. October 1930 1 aangegaan met wijlen mej. B.Altena; b. met A.TimmermanZoom 11 alhier een nieuwe overeen- komst aan te gaan conform die dd. Oct. 1930 en met de aanvullende bepaling voorgesteld door den Techn. Ambt. 0.77. ringen bel pen raad voor te stellen de strooken grond in schen en ITieuweH king te aanvaarden. IS-JjL. Dtraatbe-1 }jet kohier wordt vastgesteld tot een bedrafe van f 42,50. tvanger wan invor 33 voor De termijn van invordering wordt bepaald op 15 Mei 1933 adhaesiel lésloten wordt aahaesie te betuigen, e het aan spoorweg* n en een om van mer werk* verschaf* schorst en. Tordt goedgekeurd. schikbaa: Besloten wordt adressant te berichten dat voor het af staan var.,1 staan van een aandeel g^sen gelden beschikbaar worden van den gesteld. I* -v' AA° ViHQ. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 114