Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 222 223 224 225 P.M.van Angeren, Rademakerstr25 Goesterberg i.26 22 7 Brievengaarder Soesterberg Korte inhoud Directeur-Generaal P.T.T. Techn.Ambt. O.W. l8-l-,33 verzoekt in verband met de verplaatsing van het iiulppostKantoor naar de Luit. Koppenlaan met ingang van 3 April a.s. het lichtpunt, dat op den hoeK van het tegenwoordige kantoor is aangebracht, over te brengen naar het nieuwe kantoor, jüe Techn.Ambtenaar belast met de lei ding van Openbare Verken adviseert be doelde lamp te verplaatsen en de kosten voor reicening der gemeente te nemen. 2-2-' 33 zendt een beschikking, waaruit blijkt dal niet kan worden ingegaan oo het verzoek van het gemeentebestuur om het tarief voor gesprekken tusschen Baarn en Goest ongewijzigd te laten. 21-2-'33 zendt declaraties wegens bij voorschot jbetaalde kleine kosten over het tijdvak van sept. t/m Deo. 1932. 28-12-'32 B II. v.Dorresteij n, WieKsl.vseg 2 Verkverschaffings- commissie Beslote iichtpu kantoor zijn ge het kan Van de mede te De deel verzoekt vergunning tot uitbreiding en wijziging zijner bakkerij, gelegen aan de Rademakerstr. sectie E.19^5» door hel maken van een aanbouw en het daarin aan brengen van een heeteluchtoven ter ver- jvanging van den bestaanden oven. lijkens mededeeling van het Districts- )aoofd der Arbeidsinspectie te Utrecht behoeft het hem toegezonden ontwerp geei wijziging om de naleving van de eischen gesteld krachtens de Veiligheidswet nie: onmogelijk te maken. 25-2-'33 verzoekt vermindering van zijn aanslag "Heide en Zandgronden" over 1932. De verg behoore Beslote vermind 21-2-33 geeft advies over schrijven van M.van Aan den Hornsveld, gericht tot den Minister om trent weigering plaatsing bij de werk verschaffing. verstre

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 115