Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 228 Techn.imbt. Bout en Woningtoezicht 229 uemeenteaecretaris 230 Tecnnisch Amot 0.'?. 231 232 Inspecteur Lager Onderlij s Llevr. A.Schellivig Amersf.str.70 Soesterberg 24-a«33 27-2-33 6-2-'33 233 jL.Klerkx,te Bussum 20-2-'33 i34 Techn.Ambt. 0 "biedt uer behandeling aan eenige verzoe ken om "bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt het college mede, dat door den tijdelijke hulpkracht (zonneveld) bij del boekhouding openbare werken overwerk is verricht en adviseert hiervoor f 20.- te betalen. oericnt omtrent een mogelijke beschik baarstelling van een terrein voor kam peeren. Ideelt mede, dat de verplichting tot herJ plaatsing van wachtgelders ook betrek king heeft op tijdelijke voorzieningen, j ^elet Afd. n< no. 622 geven ten de en 2/2) Beslote overwei op den Te beri grond -5 In voor bouden. vraagt vergunning tot het mogen houden De verg eener thee- en kof f ieschenkeri j op haar erf. De Inspecteur van Politie adviseer |in vercand hiermede aan adressante, ter. aanzien van wie hem niets nadeeligs be kend is, ontheffing te verleenen van de verbodsbepaling van art. 59 der Algemee' ne Politieverordening. 24-2-'33 vraagt namens H.Ran ontheffing van het voorschrift vervat in art. 14 sub b der bouwverordening De Technisch Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht adviseert op het verzoek afwij' zend te beschikken, daar inwilliging volgens de Bouwverordening niet moge lij' vraagt machtiging tot aankoop van be planting;, ten behoeve van het in aanleb zijnde natuuroad voor een totaax betiraü van f 1499,90. De Commissie van Openbare Werken kan zi hiermede vereenigen. Overweg ging va aftlij ze Beslote beplant

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 119