/r V /<f Volg- num- Afzender of voorsteller korte inhoud mer Mr. V.A.Beunke te 31~12-'32 brengt advies uit omtrent de afsluiting Zeist der wiegen te Soesterberg. J.M.GoedhartBoes- 21-12-'32 verzoekt ontheffing van de betaling eener terbergschestr122 recognitie ad f 0,25 Per jaar verschul-^ digd wegens het maken van een uitweg voor, zijn perceel, gelegen aan de soesterb. str,( De techn.ambtenaarbelast met de leiding van 0.T7. adviseert het verzoek in te wil- 1igen. Ie afd. tarie ter secre- 2- - J.v.d.Broek,Akker- weg 4,Soest en Districtshoofd Arb. inspecti e.Utrecht 33 biedt ter vaststelling aan het ontwerp der aan de II. V. Jac. Vos Cos export- slachterijen te Amersfoort te verleenen vergunning tot het plaatsen van een absor tie koelinstallatie in het perceel, kadas traal bekend gemeente Soest, in sectie H.5024. het 31-12-'32 De arbeidsinspecteur deelt mede, dat hem toegezonden ontwerp der aan J.v.d.Broek; Akkerweg 4 te verleenen vergunning tot de oprichting van een smederij op/in het •Derceel, kadastraal bekend gemeente Soest ïn sectie H.35O0 GUBU -'TJZTGIUG BEUOEVT om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmoge lijk te maken. Ie afd. itarie ter secre- 5"1~'33 biedt ter goedkeuring en vaststelling aar. het ontwerp der aan de Utrechtsche Tater» leiding Mij te Utrecht te verleenen ver gunning tot de oprichting van een huloinf stallatie voor het opvoeren van water en het plaatsen van een Diesel ruwoliemotor van 60 p.K. op/in het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie D.1272- /4 J.Timmer Jr. Soest 27-12-'32 geeft prijsopgave voor autoritten gedu- rende het jaar 1933* on Best.afd.Utrecht jllotel-caf e- en rest. personeel 31-12-'32 bericht accoord te gaan met een regeling waarbij aan A.v.Geelkerken wordt toege staan te Soesterberg de werkloozenlijst te teekenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 11