•W- dt. BESLISSING Atdeeling en No. Aanmerkingen e verzoe- van de r den .d) bij dl irwerk is] f 20.- >eschiK- >or kam- ^elet og het schrijven van Ged.Staten dd. 2Ö-2-'33, le v afd. noi.621/474, no. 599/448, no.584/504, no.624/4/1, no. 622/478,en no623/492, waarbij toestemming wordt ge geven tot het verleenen der bouwvergunningwordt beslo ten de aanvragen nos, I/648, I/657, I/665, 1/668, I/67I en 2/239 in willigen. Besloten wordt aan den heer Zonneveld wegens verricht L{/r overwerk f aO.- te betalen. De kosten te verantwoorden Jr op den post schrijfloonen hoofdstuk II begrooting 1933. Te berichten dat de gemeente niet bereid is een stuk igrond voor kampeerterrein beschikbaar te stellen. betrek- eningen. 1 houden j op haar adviseer', inte, ten sligs be- ïn van .de r Algernee' j tot her-.. In voorkomende gevallen met de mededeeling rekening te |7 houden. De vergunning wordt tot wederopzeggens verleend. 1/ Jk. van het sub b der n "roning- oek afwij' liging t moge lij1 van be- n aanleg ax bedrag :en kan Overwegende dat op grond van de bouwverordening inwilli- D ging van het verzoek niet mogelijk is wordt besloten tot afwijkende beschikking Besloten wordt de gevraagde machtiging tot aankoop van beplanting te verleenen tot een bearag van f 14>9,90. zi» 70 Jt. f ml.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 120