Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 235 236 237 218 239 4a 4e afd. ter secre-^ 27~2-,33 tarie D.van SoestSchou4 31-1-'33 tenicajupweg 6,30est Rijms dienst der Telegrafie Ge zondheid scommi: sie voor Baarn ca. B.Eijshouts te Asten J '33 deelt mede heden mededeeling te heboen ontvangen dat de schoolschoonmaakster school Xerkebuurt sinds 13 "•'ebr.j.1. jhaar werkzaamheden negens ziekte niet kan verrichten. De schoolschoonnaak wordt thans door andere leden van haar gezin waargenomen. Gevraagd wordt of voor deze waarneming een vergoeding moet worden betaald en 400 ja tot welk bedrag 1-3-33 jdoet prijsopgaaf voor de levering van |een nieuw uur w er te voor den toren in de iXericebuurt Beslot las ten en daa vrouw teverz klaagt over den hinder, ondervonden door den roolcafvoer van het waschfornuis vanl jüWerkhovenwonende aan den Schouten- kamp^eg. Omtrent deze zaak wordt rapporti uitgebracht door den techn.ambtenaar ;belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht doet offerte voor het maken van een automatische huistelefoon-installatie ir. het raadhuis, zoowel in den vorm van huur en van aankoop. De secretaris rapporteert dienaangaande dat hem huur der installatie het meest gewenscht voorkomt en adviseert den raaal een crediet aan te vragen van f 4Ö1,Ó0 huurprijs en f 150.- voor hetstellingen gebouw en hulpdiensten bij installatie of rond f 6$0- deelt in antwoord op het schrijven van iBurgemeester en wethouders dd. 17 Bebrul jari j.1. no2737 mede, dat zich in de resten van het afgebrande perceel aar. den Korte Brinkweg reeds ratten hebben genesteld, hetgeen in hooge mate onge- Iwenscht moet worden geacht met het oog 1 op de openbare reinheid en de gezond heid der omwonenden. Je commissie heeftj intusschen geconstateerd dat met den afbraam reeds was begonnen, zoodat thans spoedige opruiming van het geheel verwacht mag worden. Beslot vaar t Beslot* huis e« gen, g fvan de van ooi ma van 'per ja= huur er rond f Deze za Vangezi sing vo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 121