Volg num mer Afzender of voorsteller 240 241 242 243 244 Korte innou A.van Voerkou te Soest ló-l-« 33 4e afd. ter secre tarie 2-3-'33 verzoekt vergunning tot de oprichting van een slagerij met rookerij en zoute- rij en het daarin plaatsen van een ge- ha ktraa ch ine gedreven door een electro- rnotor van 2 P.K. (ingebouwd) op/in het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.4392. Blijkens mededeeling van het Districts hoofd der vrbeidsinsoeotie te Mtrecht, dd. 2 Maart 1933» behoeft het hem toe gezonden ontwerp geen wijziging om de naleving van de eischen, gesteld Krach-I Itens de Veiligheidswetniet onmogelijk, te maken. biedt aan berekening wegens door de ge meente te betalen netto-pensioenslasten in verband met het verleenen van vaste ^aanstellingen aan de losse arbeiders v.d.Bedum en Koster. Joh.Mets, Soest 27-12-'33 looApeldoorn Gemeente secretarisj De vere hierne' verzoekt terugbetaling van een indertiji door hem gestort bedra^ in de gemeente-/ kas voor trottoiraanleg en teruggave va: teveel door hem overgedragen grond aan de gemeente. De commissie Openbare 'erken adviseert niet op het verzoek in te gaan. Stichting Hoender-] 16-2-'33 verzoekt toestemming tot het houden var.' Alvorer. plakte de arbe imerking Beslote aan te den 00 foiraan wijzen. een collecte op 13 Maart 1933* De Inspecteur van politie heeft geen be|: 'zwaar. verzoekt bij den raad een crediet aan taj jvragen ad f 260.- voor aankoop van een burrough-telmachine met groote wagen tel Idienste van Openbare 'Verken. De aankoop kan geschieden tegen zeer verminderde jprijs, aangezien de aangeboden demonstri] tiemaehine wordt aangebieden voor f 260. in plaats van f 440.- nieuw. Ije aankoop acht de secretaris beslist noodzakelijk in het belang van een vlug' ge en accurate afwerking van loonstater; enz. De toe: Aan den met gro vragen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 123