Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 24-5 24Ó 247 i 43 Directeur Keu ring sdierist voor vee en vleesch Soest Chr.Jongemannen- ver. Samuel" Soest "Soest Vootuit" 2b-2-»:33 verzoekt een afzonaelijrce telefoonaan sluiting voor den keuringsdienst. 4-3-'33 verzoekt vrijstelling van belasting pu blieke vermakelijkheden voor het vertooj nen van een film Over Palestina op 13 Ma ar t as 6—3— 33 verzoekt een bedrag van f 100.- beschik! baar te stellen voor een te houden re clame-campagne Zelf stelt de vereeniging ook f 100.- b eschikbaar Bestyur Alg.Soes- ter Turn- en Ath- letiekciub A.D.0. 9-2-33 verzoekt om haar vereeniging indien rao-l gelijk onder dezelfde voorwaarden ge bruik van de gymnastieklokalen te laten! maken, als haar zustervereenigingen. Aangezie zoeK is he eft b e het kant deze die wordt bfc het Kant Aar; de v van het der de p verschut Voor het ging Soe schikbaa grondbed De kwita van het Besloten staande ten wege ingaande makende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 125