JK u >onaan- BESLISSING Afdeel ing No. en Aanmerkingen Aangezien uit een door den secretaris ingesteld onder zoek 4s gebleken dat de N.V. Centrale Slachtplaats heeft besloten tot opheffing van het neventoestel in het Kantoor van den Keuringsdiensttengevolge waarvan deze dienst niet meer over een telefoon beschikKen kan, wordt besloten een eigen toestel te doen plaatsen in het Kantoor van den Keuringsdienst. ■ing pu- vertooj o? 13 Aan de vereeniging mede tte aeelen dat naar het oordeel van het college het vertoonen van de film niet valt on der de publieKe vermakelijKheden waarvoor belasting verschuldigd zou zijn. j-yt- 100. - heser.. yoor het d0en uitgaan van reclame wordt aan de vereeni- l? uM, .en re- ging Soest Vooruit een bedrag ad f 100.- maximum be- schikbaar gesteld te bestrijden uit den post reclame XÖÓj. grondbedrijf De kwitanties zullen t.z.t. voor het in ontvangst nemen van het toegestane bedrag worden ingezonden. Li en mo- Besloten wordt aat. den raad voor te stellen aan de be- in ge- staande gymnastiekvereenig.ngen als bijdrage in de kos- ,e late), ten negens huur van een lokaal ieder f lOO.e per jaar ïgen. ingaande 1 Januari 1933 ter beschikking te stellen uit makende voor de 4 vereeniging f 400.- per jaar. V'l) su.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 126