7-3-f 33 -1 Volg num mer 255 2> 56 Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud Kamer van Koophan del en Eabrieken te Amersfoort 7~3~'33 zendt uitnoodiging tot houden eener be spreking op Dinsdag 14 Maart a.s. des nam. 3/2 uur te Amersfoort omtrent het tijdig onderhoud ter bewaring van terti aire wegen, en het bestellen van basalt en ander wegmateriaalgaskolen e.d. in Duitschland. rechn.Ambt. 0''f zendt rapport naar aanleiding van het adres van .Ti Jesse verzoekende verbete ring van het slechte wegdek van den Ver lengde Kolonieweg. Idem Ged.Staten 17.V.Administratie Handels- en effec tenkantoor A.H.E.K. Amsterdam 6-3"'33 rapporteert omtrent het adres van J.JesT verzoenende verbetering van den Ossen- d amweg 7-3-133 doet mededeeling van het besluit van dei Raad der gemeente Amersfoort dd. 31 Jatl 1933 omtrent instelling van een auto markt. Verzocht wordt mogelijk d aait eg et. gerezen bezwaren vo'ór 6 April a.s. ter kennis van Ged.Staten te brengen. 8-3-' 33 verzoekt een offerte te mogen maken voo: een kasgeldleeningeen onderhandsche leerting op larger termijn dan wel voor een publieke emissie. Vereeniging "ijk- verpleging Huis ter Heide en om streden Techn.Ambt. 0.7*. Maart '33 zendt: le. het jaarverslag harer vereen: ging over 1932; 2e. de rekening harer vereeniging over 1932 en 3e. de begrooting harer vereeniging over 1934. 7— 3— 33 brengt nauer rapport uit omtrent de plaats alwaar de kiosk van G.I'.van Beest te Soesterberg nabij het Vliegkamp zal kunne* Mede 1 j(Techr i dering ^dress voorbe Adres st voorbe: Tegen i geen b< Het scl Besloti nen 14 nen vo< BTotific De stui worden opgericht ATammerComman dant brandw.3'berg De verg Plaatsi doch da worden »it laat 24-2-'33 zendt een declaratie wegens voorgescho- 1 ten gelden voor telefonische doorverbin ding, enz. over het tijdvaK 1 April t/rc 31 Dec. 1932, groot f 3636 Be slote

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 129