7-3-33 8-3-'33 Ó-3--33 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 257 258 259 Burgerl.Amrbestuurj l5~2-'33 biedt aan het verslag der verrichtingen 2-3-'33 over het jaar 1932. .bestuur v.d.Hucht- school Af d.Binancien 2cü 261 6-3-'33 verzoeKt vanaf 1 Aoril 1933 inning der schoolgelden van gemeentewege te doen g eschieden 3e Afdteling Directeur der N.V. Centrale Slacht plaats voor de ge beente Soest deelt mede dat de fa.van den Berg en Co, Kassier te Soestondanks een rappel op 7 febr. 1933 geen aantwoord heeft gegevel op het schrijven van burgemeester en wetl houders van 19 Decemoer 1932, no, 795- [Brengt in herinnering dat: 1. de Hed.Midd.Bank haar aandeel in de schade heeft gestort ten kantore v.d.G.OI 2. de Geld.Crediet-vereenè,. èn ie heer André ae la Porte neouen medegedeeld geel aanspraKelijkheid in dezen te aanvaardeJ pn verzoeKt, met het oog op de regeling! (dezer aangelegenheid op den dienst 1932,1 [te mogen vernemen hetgeen verder moet geschieden. deelt mede dat bij de overbgengiiig van den KranKzinnige H.v.Boeyen naar den Do der in zijn bezit was een bedrag van |f 772.-. De vrouw van patiënt .gehoord [deelde mede dat daarvan f 2°0.- geleend geld was en dat er nog meer schulden [waren. Het restant was hand el sgeld (de pian is veekoopman) en moest dienen om het gezin tijdens den verpleegduur te 0. jderhouden. Voorts zou een bedrag gere serveerd moeten blijven opdat van Boe- Ven (die vermoedelijk niet lang verpleet [zal behoeven te worden) na zijn ontslag .weer door handel in het onderhoud van het gezin zal kunnen voorzien. Kunnen jB.en V. zich toch met bijgevoegde verno- Igensverklaring vereenigen. [deelt mede dat hij aan den wensch'. van den gemeenteraau tot verhooging van de 'afschrijvingspercentages I930 en 1931 niet Kan voldoen,doch dat het in zijn voornemen ligt in de eerstvolgende, ver-1 gadering voor te stellen het saldo-winetl dat na uitkeering van rente over de aan-j deelen overblijl't,aan te wenden voor af'l ischrijving op de bezittingen. deelinx

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 131