■an V.v rijs va of f 33 ai of n raadsbe vtrgade Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 202 Centraal Verifica- tiebureau 263 Kap.Eerstaanwezend Ingenieur te A'foartj, 264 lechn.Ambt0 .V 265 266 2 67 268 2-3-'33 zendt rapport var; opneming van kas en Ipe vergs boeken van den gemeente-ontvanger en valgich dar jde leges- en voorschotkassen over het l|^ [kwartaal 1933» 7-3-'33 verzoekt alsnog in de gelegenheid te wo: (den gesteld >m inzage te nemen van het ontwero-uitbreidingsolanteneinde be zwaren in te brengen die uit een mili tair oogpunt bestaan. 6-3-33 ;iej .2.M.M.Starink deelt naar aanleiding van het schrijven "van Burgemeester en Wethouders dd. 27 februari j.1. mede, dat indertijd reeds overleg met het Staatsboschbeheer heeft plaats gehad met betrekking tot het dun pen var; boomen (raooort 1 Dec.1932, V. po. 2307)» zoodat het hem voorkomt dat jiet als overbodig is te oescnouwen hier jvoor nogmaals ue bemoeiingen van het Btaatsooschbeheer in te roeoen. De verg? werk zoi Idoch we. 19-11-'33 vraagt verlof voor den verkoop van zwa alcoholischen drank voor de uenedenloca' liteit van het perceel Burg.Grothestr 62 (Verlof a) jeslotei ten dat imrvan tesorek< Beslotei te de B: van zwa. den loei U.Rademaker Soest Iet ver Techn.Ambt. O."', Techri.AmbtO'7 13~2-' 33 (verzoekt hem te plaatsen op de lijst dej plaatselijke leveranciers. De Techn..Ambtenaar belast met de leidiril van Openbare Verken adviseert bij schrij ven van 7 Mrt 1933>no*5H tot inwilli ging van het verzoek. 6-3-'33 vericht omtrent het verzoek van de Beslote 1P.U.E.TT. tot verkrijging van het perceel van het (H.no.988 ten behoeve van de plaatsing voor de jvan een transformatorhuisje. ,de NiV. (sche ca s.| |Raad te 4-3-' 33 deelt mede, dat van het perceelgelegen dan de pulianastrhoek Anna paulownal. (niet F 888 M2 doeh jr_ 9^0 M2 voor verkool lin aanmerking komt. Een verkoopprijs val F 3380.- (980 x f 3,50) wordt door v.d. Velden te hoog geacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 133