w. V- JU. Jd BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. kas en ;er en va; rer het 1 lid te wo: van het nde he in rnili- )e vergadering- neei.it tich daarmede. Kennis van het rapport en vereenigt Besloten wordt in antwoord 00 het schrijven te berich- ft- ten dat de Burgemeester voornemens is de aangelegenheid waarvan in het schrijven sprake is persoonlijk te komen J besoreken. <x. chrijven dd. 27 jd reedsi er heeftl het dunj 932, -7. :omt dat difen hier n het De vergadering neemt genoegen met uitvoering van het werk zonder nader overleg met het staat3boschbeheer doch '.nel in samenwerKing met het raadslid A.Endendijk. van zvsal Besloten wordt aan Pieternelia Ificolina iiaria starinK ledenlocal de Bilt een verlof A te verleenen voor den verkoop thestr. van zwaz-alcoholischen drank in het klein voor de bene den localiteit van het perceel Burg.prothestr. 62. v iJHk. lijst deiffet verzoek wordt ingewilligd, .e leidinl iij schrik nwilli- M2 de Besloten wordt den raad voor te stellen een gedeelte ft t percee|van het perceel sectie H.no. ter oppervlakte van atsing voor den tijd van 25 jaren in erfpacht uit te geven aan ,de F.V.Prov.Utr.Elec.Mij te Utrecht tegen een jaarlijk- jsche canon van f 2t^C en onder de voorwaarden door den j iRaad ten aanzien van het geven van erfpacht vastgesteld. gelegen (Aan 17.v.d.Velden te berichten dat de gtstelde vernoop- ft ulownal.Brijs van het perceel blijft gehandhaafd op y6o x f 3»50. r verKOO,Bi f 3360.-. Verzocht zal worden om spoedig bericht van prijs WBfcl oi niet aanvaarding van het perceel teneinde het oor v.d«^Baadsbesluit te laten vaststellen in de eerstkomende vergadering. ik' mx.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 134