Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 269 27° 2/1 272 273 J.Jesse,Ossendam- weg 10, Soest 19-2-133 vestigt de aandacht op de onhoudbaren toestand van het autokerkhof aan den Ossandamweg. De Inspecteur van Politie brengt omtrer deze aangelegenheid rapport uit hij schrijven dd. 6 Maart 1}33> La.E.no.9^ Commissie voor ge organiseer! over leg 27 33 brengt advies uit op het voorstel van B. en "7. inzake korting op salarissen en loonen van het gemeente-personeel voor 1^33 en 1934. Idem 27-2-'33 brengt advies uit op het voorster van B.en '7. inzaKe de niet-toekenning van vacantietoelagen voor 1933* Idem Techn^Auibt. 0.'7. 274 voorz itter 27-2-'33 brengt advies uit ten aanzien der ont werp- verorden ingen inzake de gemeente politie als bedoeld in art. 223, 3© alinea der gemeentenet. geslote Hetwelk art.21 binnen autoond Je gron ontsier Jendanm M en Het col sendamw zonier De verg; stel te salaris dig aan of tot |Alsdan gp,nisee; jDe vergJ ien voo: besluit het voo: |g lemen t cantiet; de vacai Bij meei ter vas' commiss. ding en stelde 1 6-3-33 deelt mede dat voor het opmeten prater- passen en ir. kaart brengen van negen sinds 6 Maart 1933 een extra kracht bijl Iopenbare werzen is in dienst genomen en 1 iverzoekt daarvoor een krediet van f 455*'. (13 we&en a f 35»aan te vragen. stelt de vraag of pogingen in het werk (moeten worden gesteld om tot verhuring van het perceel Steenhofstraat nö. 6 jte geraken. In dit verband wordt er de (aandacht op gevestigd dat net Rijn het iperceel na beëindiging van de huur in jaijn oorspronz:elijken staat aan de ge meente zal hebben op te leveren. Deslotei hulp aai toe te Jeslotei ^eg te 1 aan Y Laatser mestui.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 135