a A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen oudbaren ian den pgt omtrei' Lt bij Besloten wordt deneigenaar en gebruiker van het perceel letv»elk als auto-kerkhof wordt gebezigd op grond van art.21 der Alg.Pol.verordening aan te schrijven dat hij binnen 4 weken het perceel door opruiming van de oude autoonderdeelen zoodanig zal moeten onderhoudendat i.E. no. 9^IJ|e grond het algemeen aandien van den Ossendamweg niet 'ontsiert, dan wel het jerceei aan de zijde van den Os sendamweg af te sluiten met een muur ter hoogte van M en ter dikte van o cM. Het college besluit dat het algemeen aanzien van den Os-j sendamweg door het aanwezig zijn van het autokerkhof zonder noodzaak wordt ontsiert. tyfi itel van .arissen ■soneel tex van ing van De vergadering besluit eenparig aan den raad het voor- ifX A- stel te doen voor het jaar 1933 n°Ë geen korting op de ier ont- smeente- i, 3e salarissen en loonen toe te passen doch voor 1934 tij dig aan de hand der begrooting voor dat jiaar na te gaan' of tot korting moet worden overgegaan. Alsdan zal vóór de behandeling der begrooting het geor ganiseerd overleg plaats hebben. De vergadering besluit eenparig den raad voor te stel len voor 1933 de vacantietoelagen te handhaven, Echter besluit het college vóór het nietwe jaar 1934 den raad het voorstel..de gunstige bepaling van het werkliedenre glement te wijzigen hetzij door vermindering van de va bantietijd met behoud van de toelage, hetzij behoud van de vacantie zonder toelage. $ij meerderheid wordt besloten den raad de verordening Af ter vaststelling aan te bieden conform het advies der commissie G.0. echter met dien verstande dat voor klee- /9/G, ding en rijwieltoelagen bij de begrooting 1933 vastge- stelde bedragen in de verordening worden opgenomen. .water wegen •acht bij inomen en ran f 455-' ;en. .et werk rhuring nó t er de ijk hei uur in de ge- besloten wordt den raad voor te stellen een tijdelijke pulp aan te stellen en het benoodigde krediet ad f 455»" toe te staan. 3esloten wordt den Techn.Arabt0."'. op te dragen in overj- V^ojo.. Ipg te treden met het rijk omtrent de herstellingen wel ke aan het gebouw noodig zijn en voorts een oord te plaatsen van"woning te huur, te bevragen bij het gemeen- llpöestuur" Inlichtingen Openbare 'Verken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 136