xX F 750.-. Volg num mer Xt XL li Districtshoofd Arbk InspectieUtrecht j XX Xb Afzender of voörsteller IMr. F.A.Beunke te eist Ged.Staten der orovincie Utfecht 8-12-'32 legt over een concept voorstel aan den raad dezer gemeente strekkende tot naas ting van alle Bezittingen van de woning stichting "Ons Belang", henevens concept voorstel houdende de algemeene voorwaar den van verkoop der te naasten woningen. 27-12-'32 verzoeken voor 17 Januari 1933 de meening ivan het Gemeentebestuur te vernemen ten aanzien van het besluit van 24 November 1932 van den raad der gemeente Utrecht tot wijziging van het arabtenaren-regle- ïnt 1919. J.C.de Boer, Xo- ninginnelaan 18 Soest Centraal Bureap voor verificatie en financ.adviezen Idem 2-1-'33 deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp der aan het Bestuur der Coöperatieve Landbouwvereehiging "Soest" te verleenen voorwaardeli j ke vergunning GEEN "'IJZIGIITG BEHOEDT om de naleving van de eischen, gesteld krachtenè de Veiligheidswet niet 'onmogelijk te maken. 24-12-'32 verzoekt vergunning tot het mogen aanbrei ingek. gen van een T).E.uithangbord met verlich-; 3-1-'33 ting aan zijn pand. Omtrent deze aangelegenheid is advies Uitgebracht door den insoecteur van po litie en den technisch ambtenaar, belast met de leiding van O.1?. 29-l2-'32 zebdt een declaratie in voor het bijwer- jken der boekhouding en het opstellen de:: jaarstukken over 1928 ten bedrag van jzendt rapport controle gemeenteontvanger enz. 3é en 4e kwartaal 1932.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 13