Voig- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 2 77 2?3 279 230 2Ö1 Voorzitter 3est."Doestereergs 31oei" 3'berg Notaris 0.Dam mers Boest ad-2-' 33 10-3-33 Gezondnexdscommis-i 16-2-33 sie voor Bqarn c.a. A.v.d.poi, Juiia- naolein 10, Soest, lé-2-133 202 Gemeentesecretaris 283 pToningbureau Rasch Soest 284 |4e afd.ter itarie oiedt de vergadering een ontwerp aan vari een schadevergoediugsverordening. verzoekt het ontwerD-uitbreidingsplan te wijzigen als door het Eest. wordt voorgesteld. 'deelt mede te heoben gestort wegens op brengst houtverkoop een bedrag van f 2644.-, terwijl het restant ad f 21,7'] verschuldigd door H.Majoor voor hem on inbaar is. Bedoelde R.Fajoor is bij de werkverschal fing werkzaam. In verbond daarmede ver- zoekt de notaris de medewerking tot de inning van genoemd bedrag. biedt ter goedkeuring aan haar rekening! van ontvangsten en uitgaven over 1932. verzoekt voor rekening der gemeente te nemen de koateu voor genecskunaige hu lol !enz. t/b van zijn dochter, die met haar! rijwiel m een kuil aan den Naentegaal- wwexke van gemeentewege, in verband] met het verrichten van graafwerken, niel Üoor roode lantaarns zoude zijn aange duid, is gevalle^. ueelt mede dat de commissie voor de werl verschaffing in hare vergadering van 13I dezer heeft goedgevonden de heer P.C.Zol neveld ingaande 14 Haart 1933 voor der, tijd van 4 weken te werk te stellen bij de boekhouding van openbare werken. vraagt prijsopgaaf van het perceel sectie TT.no. 5022 groot I050 1.2. •oni secre- H-3-'33 brengt in herinnering dat de commissie grondbedrijf in haar vergadering van 3 Januari j.1. er zich mede heeft ver- eenigd, dat de tijdelijk teekenaar van Heijst belast woljdt met het verrichten van teekenwerk voor het uitbreidingsplan en dat voor typewerk op de afdeelinb openbare werken een tijdelijke kracht zal worden aangesteld en verzoekt ten W hoeve van de kredietaanvraag aan den te iiiOben vernemen vuor welken tijdsduur en De ont door a Een af op 13 houden ter vo Hét ad delen breidii Van di men en van H.I termij 1 Majoor Beslote lijst 1 wero hi Aangezi de geme schade ten den beschik Ingaand we;cen b gesteld Gehoord sant me wordt 0 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 141