r "I- 9fy$: 1 Afdeel ing en No. Aanmerkingen pp aan var ig igspian wordt ;gens oo- van id f 21,7 hem onA pkverschaa aede ver- tot de rekening ir 1932. iente te I .x0e hul.1 met haarl hitegaal-1 1 verban: I •Kenniel 1 aange- I ir de werl ig van 131 ir P.C.Zol -oor den I :llen bij •ken. ieel gronl ?-2. inmissie I tg van 3 I ver mar van richten j dingsplhj eling Kracht kt ten tj n den Z'A ijdsduur en ra ft De ontwero-verordening wordt artikexsgewijze behandeling eJU.. door het colxege voorloopig aangenomen. 'gen afschrift zal in verband met de besprekingen weike oo 13 aezer met een commissie uit de Ged.Staten is ge houden als ontwerp bij genoemde staten worden ingebonden ter voorloopige Kennisneming Het adres den raad aan te bieden met advies riet te oenark lA delen tegelijk met de vaststelling van het ontwerp-uit- breidingsplan. 3 kennis geno- Van de mededeeling van den notaris wordt men en voorts besloten de achterstallige post ten name van H.Majoor in te vorderen door inhouding van 7 ^eek- termijnen (6 a f 3. - en 1 a f ^,75) Va-n fret lobn dat Majoor geniet in werkverschaffing. Besloten wordt aan de Gezondheidscommissie een vragen lijst ter oeantwoording toe te zenden conform het ont werp hiernevens als bijlage gevoegd. Aangezien uit het ingesteld oa de gemeente aan3prakelijk moet schade welke door ten den raad voor beschikking te stellen. .erzoek worden Mejv.d.Pol is te stellen het is gebleken, dat geacht voor de feeleden, wordt ceslo- bedrag ad f 12,20 ter aJ, u.' nA1 cX - <S7="' Ingaande heden wordt de heer ?.C.Zonneveld voor vier weken bij de boekhouding van Openbare werken te werk gesteld tegen een loon van f 20.- per week. Gehoord de commissie Grondbedrijf wordt besloten adres sant mede te deelen dat de orijs van den grond bepaald wordt op f 2,50 per M2. CS*/. IA X r e* i-CA, - L. t'Ctvy,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 142