Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 2Ö5 236 2 67 239 Techn.Ambt. 0. 9- 33 uea. staten 7-3-33 Ged.Staten Mr. F.A.Molster te Amsterdam Soester Bouwkring 7-3-'33 9-3-33 en tegen welk loon deze typiste zal wof 'den aangesteld, alsmede op welken be- grootingspost het krediet moet worden aangevraagd adviseert over verzoek van S.Dijkstra d uitkoop van erfpacht van het perceel sectie H.l6o4. In verband met het ontwerp-uitbreidin^s plan wordt in overweging gegeven een strook van _4 100 112 buiten verkoop te laten, maken een tweetal opmerkingen ten aan-1 sien der begrooting voor den dienst ljj'J verzoeken te bevorderen dat volgbo.6l8| "kosten oprichting volksbadhuis" wordt geschrapt In het raadsbesluit van 27 jJ li 1^32, 4e afdeeling no. 21/104 tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1932. deelt mede, dat hij, hoewel de termijn van cassatie nog loopende is, HilhorstJI procureur heeft aangeschreven om beta-J 1ing der proceskosten. Indien Hilhorst niet in der minne be taalt, zal er overwogen moeten worden of arrest mogelijk is. Het bestuur staande uit der soester Bouwkring be de heeren Duin, J.C.Swager jen P.llan komen in de vergadering. De heer Duin doet het woord en zegt vai het raadslid, den heer Busch, te hebbeJ (vernomen dat het uitbreidingsplan nog geen vasten vorm heeft aangenomen en Uitstel voor de bouwers het gevolg is. J hetgeen zeer praeeair wordt. Het is nu lde goede tijd voor te bouwen en te ver- koopen. Een groot aantal woningen wachtj Beslo j t 300 I den 0 dat d ken i bre id tiehuo; raad 1 per Mi Met be dekkin ten de vraagd Ten aa king v meerde te bre tekor t meeste Hierok winnen Aan de schrap ho. 21 'Vordt i ;op vergunning om gebouwd te mogen wordef Langer Langer 1 dat de 1 Krminui wen van (Jen gehc !en tensi j 6>ii j ven |<fen den 4an den Ut Voor^ 4"-l hebt «loet te dat de a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 143