ytf i'/ w. JU. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen te zal worJ Iken be- worden Besloten wordt den raad een crediet aan te vragen ad g 300.- voor het verrichten van typewerk te verantwoor den op hoofdstuk VI der gemeentebegrooting, op grond dat de tijdelijke opzichter-teekenaar bij openbare wer ken is belast met teekenwerk ten behoeve van het uit- breidingsplan (Ijkstra c; >erceel ;breidxntp ren een ■koop te ten aan- .ienst lj/J lgbo6l81 s" wordt j van 27 T1 84 tot o t i ng termijn j Hi lhorst'i om beta- nne be- worden ing be- vager ng. zegt van] te hebbeiï Lan nog aen en >rolg is 11 is nu 1 te ver- jen wacht jen worde panger (Jehoord de commissie raad voor te stellen per M2 grondbedrijf wordt besloten den de grondprijs te bepalen op f l,75i L?Ui. Met betrekking tot de opmerking van ged.Staten inzake dekking deel tekort grondbedrijf over 1928 wordt beslo ten deze aangelegenheid te behandelen nadat de aange vraagde bespreking met dat college heeft plaats gehad. Ten aanzien van de opmerking van ged.Staten ènzake dek king van iet exploitatietekort «Sint Joseph" stelt de meerderheid (de beide wethouders) voor geen wijziging te brengen in het door den raad genomen besluit om dit tekort te dekken in 20 jaren. De minderheid (de Burge meester) spreekt zich uit voor een dekking in 10 jaren. Hieromtrent het advies der ■•'inanoi eele commissie in te winnen. Aan den Raad zal worden voorgesteld volgnummer 6l8 te schrappen in het raadsbesluit van 27 Juli 1932» 4e afd. ho. 21/184 tot wijziging der gemeentebegrooting 1932 Wordt voorloopig kennisgenomen Langer oponthoud wordt een debacle, spreker wijst erop dat de bouwerb weer arbeiders aannemen, waardoor de steun verminderen zal. In Soest is de hoofdnijverheid het bou wen van villatjes waarmede vele arbeiders aan werk wor- 4fcn geholpen. Het steunen van arbeiders kost veel geld en tenslotte veel belasting. Detbelasting moet laag "blijven om te kunnen verkoopen* Spreker vraagt tenslotte: den den voorzitter of de bouwers koste wat 't kost maar aan den gang kunne. ■e Voorzitter merkt op dat de heer Busch ook wel gezegd zal heooen dat het college tracht aan de bezwaren ^ege- »oet te komen. Voorts kan spreker de verzekering geven, dat de autoriteiten eveneens mild over de toepassing van J O u'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 144