BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van het ontwerp plan oorcleelen en mede willen werken in het belang der bouwnijverheid. Spreker vraagt welKe bouwaanvragen worden tegengehouden. Be heer Duip noemt o.a. de plannen Buin (Braamweg), Zuydam, van BreuKelen, v.d.BroeK, lilsenaar, Idzerda en Buin Talmalaan) De voorzitter zegt dat de bouwwerken welke vanwege het bouw-coëfficieht zijn aangehouden spoedig vergunning zullen Krijgen. Op de vraag of er nog meer der bouwers,en zoo ja, weIk {gedupeerd zijn, ontvangt de voorzitter geen positief jantweord iDe voorzitter merkt daarom op dat de BouwKring ter villq jvan goede verhouding de plannen bij B. en 77. moet voor brengen, mits de Bouwkring eerlijk te werk gaat en over tuigt is dat de aanvragers werkel ijk tot den bouw overa*;^ Indien dergelijKe aanvragen voorzien van het stempel der Bouwkring bij B.en V. inkomen, kan het college ken nis nemen van het aantal en de omstandigheid welke er toe leidt dat niet gebouwd kan worden. Alsdan zijn B. en "V. bereid al het mogelijke te doen om de bezwaren {naar vermogen op te heffen. [De heer Duin neemt genoegen met deze houding van het college en zal een en ander in zijn bestuur ter sprake brengen. Ba eenige algeneene bespreKingen waarop niet nader werd [ingegaan verlaten de heeren de vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 146