Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 290 291 292 293 294 4e Afdeeling ter secretarie 17-3-133 T.van schaik, Hilversum 10-2-'33 rechn.Amtb. drijf biedt ter vaststelling aan een supple- toire toelichting model Va betreffende de uitgaven en inKomsten volgens de ge meentere Kening over het dienstjaar I931J in verband met de missive van Ged.Sta ten dd. 7 Maart 1933» 3e afdeeling no. 4437'32/612. verzoeKt op een geschiKt terrein in dezl gemeente een motorbaan te mogen aanleg- gen voor het geven van motor^edstrijden, He Inspecteur van Politie deelt bij rap-l port van 24 februari 1933 La.E no.79/4 mede, dat omtrent dezen persoon niets ongunstigs bekend is, terwijl de tech nisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare berken omtrent deze aange legenheid rapport uitbrengt bij schrij ven dd. 13 Maart 1933» no» 612. verzoekt machtiging tot het mogen doen tot stand brengen van eene uitbreiding jvan het hoofdbuizennet in den Eigendom- ra» eg en het Hriftje, onder overlegging der desbetreffende kostenberekeningen. uasbe- 22-2-'33 jdoet een voorstel tot verlaging der ta rieven voor ut gaslevering ais ruimte verwarming uitsluitend voor gemeentege bouwen, scholen, kerken en instellingen! van maatschappelijk nut. Techn.Ambt. Gasbe-I 20-2-'33 drijf Soest 4e afdeeling ter secretarie 27-1-'33 295 voorzitter herinnert aan de toezegging van B.en Pf.J gedaan bij het antwoord op het afdee- lingsverslag begrooting 1933 ora Aet ver-l zoek van een lid der 2e afdeeling om del kosten van het nloatsen van de gasmeters! en die van het verrichten van werkzaam- I heden voor derden meer in overeenstem ming te brengen met de werkelijke koster! door het bedrijf te naken, aan het oor- I deel der gascommissie te onderwerpen en! indien noodig andere tarieven te ontwer-l pen. stelt voor met ingang van 18 Maart a.s. I een ontwerp van het plan tot gedeelte lijke herziening van het ontverp-uit- breidingsplan dezer gemeente jn uitvoe- I rige kaarten uitgewerkt ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage te leggen vanaf 18 ?raart gedurende vier weken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 149