yyi i n den t naas- woning- concept- onaar- ningen. meening ten ten vember recht regle- Qvereenicorastig de toezegging van het college "bij de be handeling der gemeentebegrooting voor 1933 ora (ie aange legenheden betreffende de exploitatie der woningen van de woningbouwvereeniging door een commissie te laten on derzoeken, wordt het besluit genomen den raad voor te stellen de finanoieele commissie aan te wijzen voor het cewenschte onderzoek. Daarbij zal den raad worden voor gesteld de oommissie te machtigen zich desgewenscht te laten bijstaan door het verificatiebureau der ver. van *Ted. Gemeenten. De daaraan eventueel verbonden kosten komen voor rekening der gemeente. Ha aanneming van het voor stel door den raad kan het dossier ter beschikking van le commissie worden gesteld. regen de wijzigingen bestaat bij het college geen bezwaar. .en ont- ierati evt1 irleenen 'IJZTGim ichen, iet niet 1 aanbref, rerlich- j Lvies ran po- belast be vergunning tot uitbreiding der bestaande maalderij met kPcJLk. pakhuis op het perceel sectie H.no.5l59 aan de Torenstraat x' y/71 *;ordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als l' oijlage gevoegd. De vergunning wordt onder de gebruikelijke voorwaarden verleend •x.' bijwer- Besloten wordt het verificatiebureau op te merken dat het fa Llen dei bedrag het college hoog voorkomt en te verzoeken sooedig de latere jaarrekening op te willen maken. De betaling kan geschieden. van ït, vanger Besloten wordt den gemeenteontvanger verantwoording te fa at^T vragen omtrent de nog niet ingevorderde bedragen aan be- s Lastingen enz. Tevens verantwoording te vragen aan den Inspecteur van 'flitie omtrent het verschil aan legesgelden ad f 9»3°»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 14