y/ms W, i ,j%S<j BESLISSING supple- reffende is de ge- jaar 1931 ;ed.sta- Lmg no. Afdeeling Aanmerkingen )e suppletoire toelichting wordt vastgesLeid .n in de^el 1 aanleg- j Lstrijdenl "bij rai-| no79/4 1 niets Le ^ech- .eiding ;e aange- i schrij den doen ir eidinfe ligendor.;- .egging mingen. der ta- ruimte- leentege- ellinger, Aaressant, te berichten dat de gemeente het oprichten van een sportterrein overweegt en eerst na het tot standKo-;^. men van de plannen nader overleg Kan volgen omtrent huur enz. Hangezien de gascommissie blijkèns rapport dd. 14 Maart V* *44 d933 zich met de uitbreidingen vereenigt wordt beslotenW de Techn.Ambt. de machtiging te verleenen. Be n I af de e- 1 het ver- ng om de gasmeters! erkzaan- enstem- ke koster! het oor erpen en e ontwer-i art as. deelte- p-uit- uitvoe- retarie er inzage! nde vier PBij schrijven van 14 Maart 1933 adviseert de gascèmmis- [fjJU. jie het stoken van de gas verwarming in de o.l. school Lm - gerkebuurt bij wijze van proef aan het gasbedrijf op te y j dragen aangezien het vermoeden aanwezig is dat voordee-l liger gestookt kan worden. Dezelfde maatregel ware voor; te stexlen aan het Bestuur der St.Bonifaciusschool De Techn.Ambt. wordt gemachtigd tot onderhandeling met I het hoofd der school en het Oenoeiade schoolbestuur. De gascommissie brengt omtrent deze zaak advies uit. Besloten wordt bij afzonderlijk schrijven het advies door te zenden naar de commissie van Openbare "Verken alleen voor zooveel betreft de werKen voor de 6emeente. De overige punten a en b van het advies worden voorloo- pig aangehouden. .Conform het voorstel wordt besloten. V«A I V l d.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 150