Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud 296 297 293 Eevr, A.Leijssen Yosseveldlaan 5 K.K.'Verkliedenver i afd. 7oestdijk P.m.Duin, Soest 299 300 301 302 H. v.d.Poi ,Amersf strI28,3'berg Voorzitter Vertvi j kverp le ging "Huis ter Heide en omstre ken* Techri.Amtb. O.' 13-3 33 verzoeKt vermindering van schoolgeld op grona van vermindering van pensioen van f 300ö,r tot f 2388.-, Formeel geldaan- slag 31/3dus 3000.-. Echter is het wel moeilijk bij een vermindering van f 600.- en f 700.- naar het hoogere in-1 jkomen dat sedert 1 Hov. j.1. niet meer werd genoten, het schoolgeld te betaienj verzoekt eenige financieele steun bij hun streven tot het geven van een cursu| of een ontwikkelingsavond aan de werK- looze leden dezer afdeeling. opnieuw -<omt in behandeling het verzoek van P.7.Duin om ontheffing van het be paalde bij art.15 der bouwverordening noodig voor den bouw van een blok wonin gen van vier onder een kap. ;pe voorzitter deelt mede dat de comnise sie voor het uitbreidingsplan adviseert het ontwerp-uitbreidingsolan te wijzigei door weglating van de achtergevelrooi lij, n in het plan. Deze wijziging is thans ter visie gelegd, waardoor het 1..0 gelijk is de bouw tot stand te brengen.] verzoekt vergunning tot oprichting een» benzine- en petroleumbewaarplaatsbe- staande uit twee ondergronasche reser voirs, elk met een inhoud van 3°000 L. met bovengronasche aftapinrichting op/ I in het perceel, kadastraal bekend ge meente 3oest in sectie D.1445» gelegen I op het spoorwegemplacement te Soestduh® geeft in overweging den raad voor te stellen een bedrag van f 100.- beschik-] baar te stellen voor de tewerkstelling van een kweekelinge met akte aan de openbare rende de school aan dé maanden Aoril Beetzlaan gedu- en Hei 1933* -'33 14-3-'33 deelt mede met verwondering en spijt kennis te hebben genomen van het beslui van den raad tot verlaging van de sub sidie over 1933 Kie8 10 Aangezien de vereeniging door bi.jzondefl' omstandigheden niet voorkomt op de lij^B als bedoeld in art. 3 de** Armenwet wordt verzocht geen korting toe te pas- I sen en de subsidie voor 1933 Gifeer te brengen op f 3'jO,-. verzoekt diverse in aanbouw zijnde ge bouwen van het natuurbad tegen brand schade te verzekeren voor totaal fll5a>- 0-2- 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 151