VJ*. /f?. ffr /?U>. /J BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen Dlgeid op I sioen vanl sjeldaan- c is het Lng van Dgere in-l Let meer 2 betalerJ suri bij 2en cursuJ ie vierK- t verdoek het be rden ing Lok 'tonin' 2 commies >r het mü' brengen. ;ing ecne its, be- reser- SOOOO L. iing op/ ;nd ge- gelegen I Joestduina 1 ior te beschik- I itelling .n de in gedu- spijt it beslui de sub- ij zonder® i de lij si in-et i te pas- er te nde ge- brand- 1 flljay Bcsloten wordt de aanslag evenredig te verminderen. Besloten wordt aan den raad voor te stellen voor 1/33 Y-fa^/y voor dit doel aan de afdeeling der R.K.werkliedenver- leniging Soestdijk een bijdrage in de kosten te verlee- nen tot een bedrag van f Besloten wordt den raad voor te stellen de ontheffing te verleenen. Ma De vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit |JP, g hiernevens ais bijlage gevoegd. Conform het voorstel wordt besloten. Besloten wordt aan den raad voor te stellen de wijkver pleging Huis ter Heide en omstreken in het genot te la tten van de volle subsidie. |De voorzitter deelt mede dat de verzekering reeds is (afgesloten bij Knegt en Zonen. De vergadering keurt de Igenomen maatregel goed. OOI - m - Jjj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 152