Volg num mer 3Ü3 Afzender of voorsteller Datum Hed.R.K.bond van lO-3-,33 overheidspersoneel •'St.Paulus" A'damj 304 Teohn.Ambt. O.W. 305 306 307 303 4e afd.ter secre tarie Techn.Ambt. Bouw en 'Voningtoezicht VerVrij1?,'.Brand weer Soest 4e afd.ter secre tarie i7-3-'33 Korte i n h o u 6-3-'33 i7-3-'33 deelt mede dat de aanstelling van H.J.VqI niet in overeenstemming .is met art.ló -vJ het werklieden-reglementdaar de aanstej ling heeft plaats gehad als werkman ter wijl 'betrokkene chauffeur is. bericht omtrent de afstandsverklaring dd. 3 Maart 1933 yan Geubbels en van Ee betreffende de perceelen H.no.1778,5083 en 5o3l. Gevraagd wordt of de eigenaar ivan perceel H.50Ö2 verzocht moet worden ,om ook den benoodigden grond voor weg- verbreeding af te staan. ?nerkt -in verband met de opdracht om bir(| hen 14 dagen na 10 Maart 1933 een lee- pingsplan bij het college van B.en 7.in te dienen op dat een zoodanig plan reeds! geruimen tijd voor een groot deel gereed] ligt aoch niet Kan worden afgewerKt om dat de uitgaven 1932 van openbare werker nog niet bekend zijni biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige ttekeningen en adviezen. bevestigt de mondeling door den voorzit ter getroffen regeling inzake het onder houd van de brandweerauto's en verzoekt het door den voormaligen Brandraad geno men besluit tot benoeming van H.A.Vos tot chauffeur-monteur der Brandweer op grond van later ingegane reorganisatie hls vervallen te verklaren. iadviseert den raad ter vaststelling aan te bieden een tweetal besluiten tot be- grootingswijziging 1932 en 1933 nos. 21/244 en 21/245- Bpslote en voor nemen Onier m voor he king va beslote den ond voorwaa Van de 1 pinanci het lee he t col king bi Gelet oj afd.no stemminj hing, w- I/676 ii jweigerd Be slote: itot cha' Iganisat Be slote stellir; i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 153