fa %J. I ^//m eJL$. 'h/lir BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ran H.J.Vo [gesloten wordt de gewijzigde aanstelling uit te reiken QA A- art.lo voorZB de correspondentie voor Kennisgeving aan te I le aansteii :kman ter :laring in van Ee ■778,5083 iigenaar t worden or weg- ht om "bir, en lee- .en 'V.in lan reeds el gereed erKt om- re werker e verzoe van de voorzit- et onder- verzoekt iad geno- ,A. Vo s rceer op nisatie Ling aan tot de nos. nemen Onder mededeeling van den voorzitter dat de commissie voor het uitbreidingsplan zich vereenigt met de schen king van den grond ter bestemming voor wegaanleg wordt besloten den raad voor te stellen den grond te aanvaar den onder de door de schenkers sub 2, 3 en 4 genoemde voorwaarden. Be voorwaarde sub 1 is niet te aanvaarden. Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Be afdeeling ?inancien wordt opgedragen zoodra de voorbereiding van het leeningsplan kan worden afgewerkt de stukkeü bij het college voor te brengen. Verzocht wordt óp de afwer king bij openbare werken aan te dringen. Gelet op het schrijven van Ged.Staten dd. 14-3-'33>le afd.no. 785/573» no.764/574 en no.763/572, waarbij toe stemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergun ning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/664,1/674 en I/676 in te willigen. De nos. 1/679 en 1/6B0 worden ge- jweigerd. Besloten wordt H.A.Vos mede te deelen dat de benoeming tot chauffeur-monteur der Brandweer tengevolge der reor ganisatie als vervallen moet worden beschouwd. |A - llHX d - Bt sloten wordt den raad de ontwerp-besj-uiteri ter vast stelling aan te bieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 154