Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 318 319 320 321 |J. T.Ronnenbergh te Soest Wethouder van Financiën 322 323 324 325 L.v.Ctuivenberg23-2-'33 Steenhofs tr .Ó0a Ged. Staten 3^6 Geel. Staten 23-2-'33 verzoekt verplaatsing van eenige "boom pjes aan den Stationsweg ter verkrijging van een uitweg voor een op het perceel, sectie H.4853 te "bouwen woning. 0e techn.ambtenaarbelast met de lei- ding van 0."'. adviseert het verzoek ïti::L in te willigen. vraagt verlof A ingevolge de Drankwet, voor de benedenlocaiiteit van liet per ceel Birkstraat 17. 18-3-'33 stelt voor maatregelen te treffen tot conversie uer 4;i geldlet..ing oorapron kelijn groot f 35^.100.-, gesloten met het eigen pensioenfonds voor de officie ren van de landmacht in Hederlandsch I nd i aeelen mede dat door hen de bijdrage in| jde Kosten van vervoer van het kind van J.J.Kemperman door hen wordt bepaald opj 60?' dier kosten, zulks met vernietiging van het raadsbesluit dd. 3° Nov.1932. Beslot king t berich Het be Dorus Rijkers fonds 3e Afdeeling jVereeniging van Illederlandsche Ge- j j me enten Comité Goede Vrijt dag Herdenkings dag, Amsterdam 20-3-'33 13-3 -'33 verzoektttoestemming tot het houden van een collecte in ,Tuni/juli a.s. De In specteur van Politie heeft geen bezwure biedt het kohier hondenbelasting voor 'het dienstjaar 1933 aan. I zendt een circulaire, inhoudende eeni^: beschouwingen omtrent het adresseeren door de leden der vereeniging met ver zoeken om adhaesie. Mrt. 1933 verzoexct te willen bevorderen dat de rust op Goeden Vrijdag zooveel mogelijk gelijk zal worden aan de zondagsrustin de gemeente, en de goedheid te hebben het Comité met eenig antwoord te willen vereeren. De toe Het ko raad t Vet de Te bez het cc 22- - 33 verzoeken in voorkomende gevallen, zoo noodig in overleg met het kadastermaat regelen te treffen tot het scheppen of in stand houden van een behoorlijken Idastralen toestand. 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 157