Korte inhoud Afzender of voorsteller Datum num mer 32 7 323 329 33° 4e afdeeling ter secretarie 23~3-'33 ':fvdVeldenso e stfc verzoekt te mogen vernemen welke bedra gen aan de rechthebbenden moeten worden uitgekeerd als kleeding- en rijwieltoe lagen per 1 April a.s.: ja de bedragen, zooals die voor 1932 wi- ren vastgesteld of b de bedragen, zooals die in de begroo- ting 1933 zijn geraamd. deelt door tusschenkomst van den secre taris mede, dat hij in koop aanneemt het perceel grond kad. bekend alshier in sectie II.no.po63 groot 9Ó0 M2, voor den prijs van f 3*50 Per 112 3eolote verkoop L.Klerkx, te Bussum arch. l8-2-'33 Techn.Ambt. Bou1 - en I oningtoezicht verzoekt namens zijn princioaal H.Ran, Soesterb.str. 51 Ooest ontheffing van hel bepaalde bij art. 15 der bouwverordeniJ ten behoeve van den bouw van een blok van vier woningen op een terrein, gele gen aan de Soesterb. str. kadastraal hl kend gemeente Ooest, in sectie C.1882. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge- den technisch ambtenaarbe- leiding van bouw- en woninl 21 Bebr.1933 en 23 Maart 4/p en 4/11. bracht door last met de toezicht dd, d.a.v. Hos. biedt ter behandeling aan eenige verzoci ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teeker.ingen en adviezen. De kle< de ger; Beslote verleen Gelet 0 afd. no waarbij bouwve 1/675»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 159