Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 27 Dr. P.G.de Vos, Soest JO 3/ JJL 33 S.v.d.Kuilen H,H.v.Vagtendonk 4-1-'33 vraagt in zijn verlofsakte die wijziging aan te "brengen, dat het enkel zal gelden voor de achterlocaliteitgroot 140 M2 van het perceel Bosstraat 8o. 4-1-'33 deelt mede, dat hij zijn aanvrage om ver lof 1 in dien sin wansoht te wijzigen, dat het verlof enkel zal gelden voor de voorlocaliteitgroot 28 M2 van het per ceel Bosstraat 80. 4-l-'33 deelt mede, dat in het gezin van A.v. Breukelen Nieuwstr. 28 Scabius voorkomt en dat het gewenscht is, dat het bedde ngoed en lijfgoed wordt ontsmet, in ver band waarmede wordt verzocht of de ge- ine ente de kosten van ontsmetting voor hare renening wil nemen. I Commissie van bij stand Grondbedrijf Idem ld em Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht l-£-'33 geeft naar aanleiding van de beroep schriften van Rcintjes en Kareisen en Rademaker inzage aanhouding der beslis sing op ingediende bouwaanvragen in over weging aan den raad voor te stellen aan jGed.Staten mede te deeien, dat tegen het iverleenen der bouwvergunning geen bezwa- jren bestaab, wanneer de gegevens van het uitbreidingsplan in acht worden genomen jen tevens het laatste perceel als hoeic- perceel wordt genomen. 3-1-33 3-1-33 verklaart zich mede te kunnen vereenigen idat naar aanleiding van de brieven van van de Hoed en Dillen inzake de z.g. eeuwigdurende erfpachten een rechtskun dig advies zal worden ingewonnen. geeft in overweging niet tegemoet te ko men aan het verzoek van S.Dijkstra en J.Beyer om voor hen een lageren erfpachts canon vast te stellen. jbiedt ter behandeling aan eenige verzoe- |ken om bouwvergunning vergezeld van de hoodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 15