V xiïlj. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ice bedra- en worden jwieltoe- 1932 wa- e begroo- fte kleeding- en rijwieltoelagen uit te betalen volgens h1 Ie geraamde bedragen in de begrooting 1933* 'ten secre- inneemt alehi er M2voor il H.Ran, i mg van hs rerordenin ;en blok 3in, gele-| 1 straal b;| 3 c.1882.I .es uitgel benaar ,be-:' en woninl Ï3 Haart .ge verzocj .d van de n. esloten wordt den raad voor te stellen den grond te verkoooen. IA Jk Rsloten wordt den raad voor te stellen de ontheffing te p? i verleenen. Gelet op het sclxrijven van Ged.Staten dd. 21-3-'33» ie afd. no. 356/656, no. 854/654, 840/653 en no* 855/^55» .Kaarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der Jouwvergunningwordt besloten de aanvragen nos. 1/640, I/677 en I/678 in te willigen. |A m<A. 1/675.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 160