311 312 313 314 315 316 Ned.R.K.Bond van Handels- en kan toorbedienden 310 p. en "r. van Rhenen 16-3-33 l.C.van Rijswijk te Heemstede 15-3-'33 11-2-'33 Techn.Ambt. Bouw- 25-2-'33 en Voningtoezicht Best.der Ver.tot l6-3~'33 bestr.der T.B.C!. Soest Mevr.Keus, Soest l6-3~'33 Teciin.Ambt. v/h l8-2-'33 gasbedrijf B.Karelse, Soest 16-3-*33 verzoekt aan B.H.Leasing kasuitkeering te mogen verleenen naar den grondslag van zijn verdiensten, welke hij voor zijn vertrek naar het buitenland genoot ifzie brief) doen eenige mededeelingen met betrekkin; tot de practijk van het uitbreidings^ plan hunner gemeente. .verzoekt vergunning te willen verleenen dat de eerste drie perceelen vanaf het reeds gebouwde op de overgelegde situa- tieteekening in rood aangegeven, gelei delijk worden geplaatst in de nieuwe rooilijn van 8 meter. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, te' last met de leiding van bouw* en woning toezicht, dd. 14 Maart 1933,no. 5/1» adviseert een aanschrijving ingevolge iart. 21 der woningwet te richten tot den eigenaar van het perceel Soesterenp weg 20, genaamd H.W.Tillemse te Amster dam. Zulks ter verbetering van de drink' watervoorziening van het genoemde per- iceel. verzoekt ingevolge de bepalingen der val ordening op het verleenen van bijdragen! ter bestrijding van de T.B.0. eeae "bij-1 drage üit de gemeentekas te willen ver leenen ad f 549'" "t/b van de patiente H.Roest-geb Rrings, wonende Verl.Post-1 weg 79 te Ooesterberg, verzoekt nog eens van haar aan te kooperl een schilderstuk om haar gezin door de moeilijke tijden heen te helpen. geeft antwoord op het schrijven van B» en '1. dd. 11 Februari 1933» 4e afd. no. 242 inzake den aard en^de reden waarom niet tot invordering was overgegaan van de op 7 Dec. 1932 nog in te vorderen posten tot een totaal-bedrag van f 3.854,17. verzoekt een weg te zoeken, waardoor c onbillijkheid van het hem op 55 jarigen leeftijd vtrleend ontslag als agent van| politie dezer gemeente.waardoor hij slechts een pensioen van f 400.- zal orh| vangen,meer of minder wordt weggenomen» Tegen 3 e s 101 e komen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 163