Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 317 Vo orzitter Korte inhoud deelt mede dat het besluit van 17 Maart geslote j.1. tot tervisielegging van het ont- uaart jverp-uitbreidingsplan niet is uitgevcer||zitte] !kunnen morden en stelt thans voor met intrekking van gemeld besluit op 22 Maart a.s. ter secretarie gedurende viej /«eken voor een ieder ter inzage te le^ het plan tot gedeeltelijke herziening van het ontwerp^uitbreidingsplan in ui; voerige kaarten uitgewerkt alsmede een ontwerp-wijziging der bebouwingcvoor- .schriften behooren.de bij het ontwerp plan van uitbreiding. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 165