I c.m BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en van Uerl ens ,vul- dt ;e- 380,80. onen gee- koiast is ijzen ai el te opmer- deze mate' de techn ds gerap- n wordt Van hst verslag wordt kennis genomen. Het zal den raad worden aangeboden. Besloten wordt de declaraties tot een totaal bedrag van f j3o,3o te voldoen. dviseert ;wer .aar. I et ontwei ennepla 3 en C eid wordt! ge leger,,] en een ouwd.Om- uitgebiVl st met de^; zicht 30.- te g van eer,I Adressant mede te deelen, dat bij de vaststelling het uitbreidingsplan met zijne wenschen rekening worden gehouden. van ;al l |Te jen het vervaardigen van een monsterkast bestaat geen bezwaar wanneer de kosten bestreden kunnen werden uit de ramingen voor 1933* Voor het geval de posten der begrooting niet toereikend zijn zal met het maken van de kast gewacht moeten wor den tot 1934. vJ otaal be voorschot r geueen- ecember nning te n met mei ;gen par ilaan. voorzitter verzoekt den secretaris de nota van de reis- en verblijfkosten naar tpelduorn terug te nemen eni f 19$0 wegens verblijf daaraan hebben deeige- de daarop voorkomende kosten ad te Amersfoort van de heeren die nomen te verhalen. De declaraties worden goedgekeurd. De Burgemeester zal zich omtrent deze door hem te ver benen vergunning in verbinding stellen met den Dir. Man den Keuringsdienst te Utrecht. Besloten wordt geen nieuw parkeerterrein aan te leggen. In beginsel wordt besloten het bestaande parkeerterrein In het openbaar te verpachten onder voorwaarde, dat ■oor het parkeeren geheven mag worden 10 cent voor de eerste twee uren en daarna voor elk volgend uur 5 cent ■ot een maximum van f 0,50 en voorts onder nader te om schrijven bepalingen. De stukken welke voor den raad ■oodig zijn zoo spoedig mogelijk te ontwerpen aan de land der beschikbare gegevens uit andere gemeenten dn leze bij het college voor te dragen. 19 a.4cAi U. IH.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 170