•ai De t< Volg- num- mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 33ö 339 340 3^2 Plaatselijk comitej lc-3-'33 v/d vereen, tot be<* vorderint, der be- landen sleohth. (ten oate v/h kind) Comissie van toe-! zicht o/h agent schap der arbeids bemiddeling Techn.Ambt. 0."r. 22-3-'33 Techn.Ambu, 0. ld era 24-g-'33 verzoekt toestemming tot het houden van een collecte ten behoeve van het slecht jhoorende kind op Woensdag 10 Hei a.s. 24-3-'33 jDe inspecteur van politie adviseert de (gevraagde toestemming onder de georuike. lijke voorwaarden te verleenen. jdeelt mede vernomen te hebben dat de ge me ente Hilversum bij verkoop van gemeen jtegronden in de koopakte een bepaling opneemt, dat bij 0 deze gronden te ver richten r erken slechts arbeiders uit dij gemeente mogen worden tewerkgesteld, tq gevolge waarvan arbeiders uit noest wen 'loos zouden zijn. In verband met te verwachten verkoop van gemeentegronden alhier en stichting van bouwwerken, ook door koopers uit mdere gemeente# ,wordt| in overweging gegeven ook in de koopa'zt1 van door deze gemeente te verkoopen g^o1 den een dergelijke bepaling op te nemen ericht naar aanleiding van het verzoek van J.A.Tuerhard dd. 10 Haart 1933» dat de zwem-commissie de geheele regeling betreffende exploitatie, enz. van het parkeerterrein ontwerpt. Daarom wordt geadviseerd het schrijven van Vuerhard voorloopig aan te houden. Realo lichti zou zi (rapporteert in de vergadering dat de chauffeur-montour H.A.Vos wederom te kei |nen heeft ^e^even niet in staat te zijn |een auto te besturen en mitsdien teeke- jnen geeft van tijdelijke ongeschiktheid tot kerken. ideelt mede dat verschillende bij de werkverschaffing tewerkgestelde arbei ders hebben verzocht van gemeentewege gereedschap beschikbaar te willen stel len en geeft een opgave van eventueels kosten Beslot neer d nomen kangezJ teekent «eer en 'Ken zie Hiervan 1' e chna Jeslo tee te toeslag ben nat ?aan ov jVoorts 1 [fceval d< tls het &ig is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 171