j V- Ju houden var, het slech 'ie i as iseert de e gebruike dat de gj mu gemeea jepaling ten te ver irs uit di: isteld, tei do eet wen iet te egronden :rken, ook stet)wordt e koopakt .oopen gr® te nemen- t verzoek 1933. dat egeling van het m wordt Vu er hard iat de rou te kef l te zijn =n teeze- ïhiktheii -j de arbei- ïtewege .en stel- intueeio BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ge toestemming wordt verleend. J c ^7J Besloten wordt bij het gemeentebestuur van Hilversum in-; lichtingen in te winnen omtrent de regelinu welke aldaar zou zijn ingevoerd. v zr/tJ, Besloten wordt adressant te berichten dat t.z.t. wan- iwjii- Leer de plannen meer vasteren vorn zallan hebben aange- Djv^ nomen op zijn schrijven zal worden geantwoord. j Aangezien in den laatsten tijd is gebleken dat H.A.Vos teekenen vertoont van in overspannen toestand te ver peren wordt hem voor den tijd van 14 dagen ingaande he llen ziekteverlof toegestaan, iiervan mededeelin0 te doen aan belanghebbende en den lechn.Ambt. O.'7. jJeslosen wordt aan de arbeiders 1 cent per uur toeslag toe te kennen voor het gebruik van gereedschappen, welke toeslag bestreden zal worden uit den post "gereedschap pen natuurbadYT Deze regelin^ wordt ^eacht te zijn inge daan over de week van 3 Maart j.i. foorts wordt goedgevonden het loon door te betalen in jeval de betrokken arbeider door familie-oi;istandi&hedei: lis het bijwonen van een begrafenis, huwelijk enz. afwe zig is. tut 2lx 5 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 172