346 347 >4o 349 cro 351 35: 353 -G.Redeman j 27-3~'33 biedt namens lastgevers te koop aan: le. een terrein, groot ongeveer 3 H. en geleden aan de.i Rng voor f i5.OOO.-j :2e. een terrein, groot 1 H.A. voor de j'buitenolaats Middelwijk voor f 40000.-, Bestnoesterbergsj 23-2-'33 verzoekt het ontwerp-uitbreidinfisolnn t Bloei" Soesterbergj vïjzigen, g esteld als door het Best. wordt voor- Idem 20-3-«33 Ged. Staten 2i-3-'33 Techn.'jnbt. O.' P.J.OkhuysenSoest 25~3*'33 29-3-33 dringt erop aan ernstig te overwegen ee: izoodanige plaats voor het woonwagenkamp aan te wijzen waardoor de moore plekken .in de gemeente niet ""orden geschonden, zenden een teekcning aer Nederl. Spoorvje- {gen, betrekking hebbende op de aan de gemeente in beheer en onderhoud overge dragen toegangswegen naar spoorwegsta tions, relke teekening van nut kan zijn bij het opmaken van de ontv.erp-wegenleg gers ingevolge de Wegenwet en de daarbij Ibehoorende overzichtskaart. verzoekt een spoedige beslissing te ne men omtrent de aan te brengen naam 00 hi bord bij de entree yan het natuurbad. Verzoekt vrijstelling belasting publiek [vermakelijkheden voor dansen 00 Zaterdai 'of eventueel vermindering. Afd.financiën Gemeentesecretaris 4e -fd ter secre tarie 30-3-33 zendt in de conzept-besluiten tot vast stelling, resp. nadere vaststelling van {pensioensgrondslagen van diverse ambte naren, opgemaakt naar aanleiding van de |door den pensioenraad ingestelde inspee lt ie. Be gronden voor de wijzigingen in ld e 'in pe heer ITornsveld alhier heeft door tus scheukomst vaa -en secre taris terugbete jllng verzocr.t van het door hem oj 21 rr,t Be sloten 01 de be .Besloten ■ommissi Ban den te deele Iwaren i Van de t van den schrijve Killen b lolgen k wet. De verga "Be Soes uiting z tuurbad voor het Df- veror pan onth afgeweze grond overeenk pensioensgrondslagen zijn nedergeleg de overgelegde toelichting. ingevolge besluit van B.en "r. dd. gestorte waarborg soa tegeltrottoir a/d Van {1932 130 {ad f 380.- voor Sept.1932 no.20 30-3-f 33 [f e ede straat, biedt ter vaststelling aan een öntwerp- antwoord op de door Ged. Staten dd. 22 ITov. 1932, 3e afd. n0» 336*31/2902 ges maakte opmerkingen ten aanzien der ge- jmeenterekening 1929» at de t erd wor root f [et 0ntw itaten w (2 Z i 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 177