Vl 'Mmk Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen aan 3 H-.X. >.ono. jor de 1-0000. Besloten wordt adressant mede te deelen dat de gemeente [3 oJd. oo de loeide aanbiedingen niet kan ingaan. v .solan 'Aesloten wordt het adres om advies door te zenden aan ■dt voorBommissie voor het Uitbreidingsplan. e iegen eefl .genkaijipl plekkeiJ tonden, j Aan den Raad zal morden voorgesteld de vereeniging mede tfe deelen, dat rekening zal worden gehouden met de be lstaren in het adres omschreven. SpoorveHlan de teekeninggebruik te maken bij het samenstellen wan den wegenlegger. Voorts besluit de vergadering een s'hrijven te richten tot de üed. Staten met verzoek te willen beslieren op de voorstellen ten aanzien van de te wolgen Kom der gemeente bij de uitvoering van de wegen- let ,an de overge- :egsta- :an zijn i eg en 1 en i daarbij 1/ c*s, (X yiz. te ne-l tarn op hl irbad pub li e i(l ZaterdaJ De vergadering is van oordeel dat in de naam Natuurbad «Je Goesterduinen" niet genoeg de gemeente Soest tot uiting komt en is van meening dat de naam "Soester Na tuurbad moet worden aangenomen. Hieromtrent de Commissie: voor het zwembad te hooren. G aJcl IJe verordening geeft geen mogelijkheid voor het geven jjan ontheffing zoodat op dien grond het verzoek wordt ■fgewezen. it vast-He grondslagen w orden vastgesteld of nader vastgesteld ing van| pvereenkomstig de besluit hiernevens als bijlage gevoegd ambte van de inspec ïgen in iergeleft loor tus ïrugbet-a i j 21 loei "fdd :borgso: 'd Van jntwerp- ad22 PO2 gei ler ge- J.angezien uit het rapport van den Techn.Ambt. C.V. blijkt t de tegeltrottoir naar genoegen is gelegd en opgele- 'erd wordt besloten tot terugbetaling der waarborgsom root f 380.-. iet ontwerp-antwoora wordt Itaten worden toegezonden. goedgekeurd en zal aan 13 cul<i 1c' X V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 178