Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 34 3f Voorzitter Gemeente secretaris! Geelt mede dat in de commissie voor geoj ganiseerd overleg een secretaris moet gorden benoemd en beveelt de heer J.G.A. Batenburg, secretaris der gemeente, voo: de benoeming aan. vraagt de beslissing van het college om trent de vraag of de kiezerslijst 1933 in lijstvorm van het aanwezige kaartsys teem moet worden vervaardigd. Voorts verzoekt hij voor het maken van een zoodanige lijst f 140.- crediet. Spreker wenscht ook de uittreksels der Jkiezerslijst in eigen beheer te doen ui voeren. Ook voor deze werkzaamheden vra! hij een crediet van f 375»~* Met alg1 n o eind t< overleg Beslotei stellen Ie gevr: Voorts 1 Zaken t der kie cien te lijst i Een afs iden aan Ministe .f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 17